Obec Sudice - vznik podle zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obec vykonává samostatnou a přenesenou působnost. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Patří sem zejména schvalování programu rozvoje územního obvodu, hospodaření s majetkem obce, sestavování rozpočtu obce a hospodaření podle něj, zakládání a zřizování právnických osob, vydávání obecně závazných vyhlášek, volba, zřizování a ustanovování orgánů obce. Do sféry samostatné působnosti patří úkoly v oblasti školství, sociálních věcí, kultury, čistoty obce a záležitosti veřejného pořádku.

Přenesená působnost je výkon státní správy.

Zastupitelstvo obce:
- Petr Halfar, starosta
- Ing. Emil Josefus - místostarosta
- Antonie Vavrová
- Petr Weimann
- Jiří Zips
- Iveta Kryštofová
- Pavel Plachtzik
- Barbora Balarinová
- David Vaníček

Kontrolní výbor

- Petr Weimann, předseda
- Barbora Balarinová, členka
- Pavel Plachtzik, člen

Finanční výbor
- Antonie Vavrová, předsedkyně
- Iveta Kryštofová, členka
- Jiří Zips, člen

Obec Sudice se sídlem

Obecní úřad, náměstí P. Arnošta Jureczky 13, 747 25 Sudice

Úřední doba: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod.
úterý a čtvrtek 8:00 - 12:30 hod.
pátek 8:00 - 12:00 hod.

úřednice: Eva Vaníčková – matrika a účetnictví
Šárka Hlubocká – evidence obyvatel, referent

Tel. 553/761022, 553/761332, fax 553/761022 e-mail: starosta@obecsudice.cz

Matrika

- občanské a cestovní doklady se už u nás nevyřizují (Kravaře)

Prezentace :
Prezentace obce Sudice na 24/7 Hlučínské online na adrese:www.hlucinsko.tv
a její propojení do České Regionální Tv na adrese: www.ceskarepublika.tv

Czech POINT

Na našem obecním úřadě si můžete na počkání po zaplacení správního poplatku vyřídit výpisy z Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů a Bodového hodnocení řidiče.

Správní poplatek činí za výpis z obchodního, živnostenského rejstříku, bodového hodnocení řidiče a z rejstříku trestů - 100,-Kč. Za výpis z katastru nemovitostí – 100,-Kč za první stránku, za každou další pak 50,-Kč.

Czech POINT – Český podací ověřovací informační národní terminál.

Databáze firem Evropské databanky