Odpady nepatří do kamen
aneb co může vzniknout spálením odpadu

Je mrazivé zimní odpoledne, psa by nevyhnal, nejen pro tu zimu, ale hlavně pro štiplavý kouř, který se valí z místních topenišť.

I dnes, v době plynofikace obcí, můžeme najít obydlené místo, kde je lepší nevystrkovat nos a zůstat doma za kamny. Někteří lidé totiž doma pálí místo dřeva nebo uhlí odpadky. Zamysleli jste se někdy, co potom takový kouř z kamen obsahuje?

Při spalování odpadu vzniká celá řada nebezpečných látek, které unikají do ovzduší. Mezi nejznámější patří dioxiny, které jsou rakovinotvorné a poškozují imunitní systém a hormonální soustavu. Polyaromatické uhlovodíky mají podobný účinek jako kouř z cigaret. Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu s kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči. Pokud vás bolí hlava nebo se cítíte unaveni a nervózní, může to být následkem styrenu, který jste vdechli. Těžké kovy obsažené např. v tiskařských barvách mohou vyvolat u dětí vrozené vady a rakovinu. Tyto látky jsou bezbarvé,většinou je poznáváme jen podle nepříjemného zápachu. To si lidé často neuvědomují, mají pocit, že když kouř z jejich kamen není černý nebo barevný, neškodí. Opak je pravdou. Na tyto jedovaté látky nejcitlivěji reagují děti, těhotné ženy , starší lidé a astmatici, ale škodí nám všem.

Co bychom neměli doma spalovat a proč?

Především plasty, hoří sice docela dobře, ale při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalováním polystyrenu vzniká jedovatý styren. Spalováním plastových fólií a PET lahví se do ovzduší dostanou polyaromatické uhlovodíky. Všechny plastové obaly a výrobky bychom měli uložit do kontejneru na plasty.

Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna Při spalování se uvolňují dioxiny a formaldehydy. Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora.

Celobarevné letáky a časopisy obsahují velké množství těžkých kovů z barev , které se uvolňují při spalování. Papír patří do kontejneru na papír nebo do sběrného dvora.

Spalováním nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) vznikají chlororganické látky a těžké kovy.

Odpad po vypláchnutí můžeme uložit do kontejneru na plasty.

Z nebezpečných odpadů (baterie, barvy, léky) se uvolňují toxické látky, které obsahují

Odvážíme do sběrného dvora, léčiva můžeme vrátit i v lékárně.

Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky.

Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.

Dokonce i tráva, listí a zbytky potravin jsou velkým zdrojem dioxinů, pokud je pálíme.

Patří na kompost nebo do směsného odpadu.

Proč nemůžeme pálit odpad v kamnech a v Brně se může pálit ve spalovně? Spalovna určená ke zneškodňování odpadu pracuje při vysokých teplotách, dochází k téměř dokonalému spalování, při kterém je většina odpadních plynných látek zneškodněna. Spalovny jsou navíc vybaveny účinným systémem filtrace spalin. Přesto i zde dochází k malým únikům škodlivých látek, proto je mnohem vhodnější odpad třídit a následně recyklovat. Tím, že odpad využijeme jako surovinu, šetříme původní suroviny i energii.

V místních topeništích dochází k nedokonalému spalování, při nízkých teplotách se uvolňují velmi nebezpečné látky, o kterých se mluví v textu.

Podle materiálů sdružení ARNIKA zpracoval Jan Toman
Centrum ekologické výchovy Pálava Mikulov
Zdroj: Enviweb